รายงานตัวชี้วัด "จำนวนแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ (2562-2564)"